Vedtekter

Vedtekter

Vedtekter for Kleppe Musikklag
vedtatt 22.10.1965

Endret 26.10.69., 16.02.91., 25.02.95., 17.02.96., 27.09.97., 25.09.99., 17.08.02., 29.08.06. 02.09.08, 01.03.16

§1. Navn og organisasjon.
Korpsets navn er Kleppe Musikklag, stiftet den 1. september 1965. Korpset skal være tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF - Hordaland. Korpset skal også være tilsluttet Askøy Sang- og Musikksamskipnad.

§2. Formål.
Å skape et musikkmiljø der musikere får anledning til å fremme samspill, interesse og forståelse for korpsmusikk som en del av vår nasjonale kultur. Dette utføres ved stor musikalsk aktivitet i nærmiljøet og nasjonalt, på et så høyt musikalsk nivå som mulig.

§3. Medlemskap.
A
1. Korpset følger forbundets gjeldende aldersbestemmelser. Medlemmer tas opp 1. august det året de fyller 16 år. Enkelte unntak kan gjøres av styret i samråd med MU ved særskilte anledninger
2. Søknad om medlemskap sendes styret, som i samråd med MU avgjør søknaden
3. Tidligere aktive eller interesserte kan opptas som støttemedlemmer. Støttemedlem støtter Kleppe Musikklag økonomisk ved en årlig kontingent. Kontingentens størrelse bestemmes av årsmøtet. Det innvilges da også stemmerett og adgang til å møte på årsmøtet. Støttemedlemmet må ha gyldig medlemskap for å delta på årsmøtet.

B
1. Korpsmedlemmene må overholde korpsets og NMFs vedtekter, regler og lovlige vedtak.
2. Ethvert medlem plikter å delta på korpsets prøver og arrangementer. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til: ukentlige prøver, seminarer, konserter, konkurranser og dugnader. Frafall må så snart som mulig meddeles gruppeleder. Ved lengre fravær må permisjonssøknad tilsendes styret.
3. Korpsets medlemmer kan ikke stå tilsluttet annet korps eller orkester uten styrets samtykke.
4. Et medlem som overtreder fastsatte lover, viser liten interesse, stagnerer korpsets framgang, eller på annen måte skader korpsets ånd og disiplin, kan av styret suspenderes til første årsmøte. Årsmøtet avgjør så eventuell utelatelse.
5. Medlemmene er ansvarlige for instrumenter, noter og effekter de får utlevert som tilhører korpset. For skader som oppstår ved skjødesløs behandling av korpsets eiendeler, kan styret pålegge medlemmene erstatningsplikt. Medlemmer som ønsker å melde seg ut må gi melding om dette til korpsets ledelse. Fratredelse bør ikke forekomme i løpet av korpsåret. Bruk av korpsets eiendeler i andre musikkaktiviteter må godkjennes av styret.
6. Medlemmene plikter å rette seg etter de pålegg som styret måtte gi, innen rimelighetens grenser.
7. Korpsåret med medlemsregistreringer og innrapportering til NMF gjøres årlig innen NMFs frister. Kontigentinnbetaling skjer to ganger i sesongen.
8. Medlemmene plikter å betale sin kontigent snarest mulig etter mottatt faktura, senest innen forfallsfrist.

§4. Organisasjon
A. Årsmøtet
1. Årsmøtet er korpsets høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av mars måned, og innkalles med minst 14 dagers varsel.
2. På årsmøtet deltar følgende med stemme- og talerett: Korpsets aktive medlemmer, andre som innehar tillitsverv i korpset og støttemedlemmer etter §3 punkt 3. Representanter fra ASM og NMF har talerett. Styret har anledning til å invitere gjester til årsmøtet. Disse kan årsmøtet vedta å gi talerett. Æresmedlemmer har talerett på årsmøtet
3. Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 8 dager før årsmøtet. Forslag om lovendring 14 dager før, og bekjentgjøres for medlemmene sammen med innkallelsen.
4. Årsmøtet er beslutningsdyktig når halvdelen av korpsets stemmeberettigede medlemmer er tilstedeværende.
5. Møter ikke halvdelen av medlemmene innkalles det til nytt årsmøte med 8 dagers varsel. Dette er beslutningsdyktig uansett frammøte.
6. På årsmøte behandles:
a. Årsmelding
b. Revidert regnskap
c. Valg
d. Medlemskontingent
e. Innkomne saker
7. Alle valg foregår skriftlig dersom det er flere forslag eller dersom et eller flere medlemmer forlanger dette.

B. Ekstraordinært årsmøte.
1. Ekstraordinært årsmøte skal sammenkalles når minst 3 styremedlemmer forlanger det, eller når minst halvdelen av korpsets stemmeberettigede medlemmer framsetter krav om det.
2. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker som vedkommer kravet om et slikt møte og som er gjort kjent ved innkallelsen.
3. Ekstraordinært årsmøte innkalles på samme måte som ordinært og med minst 8 dagers varsel.

C. Styret.
1. Styret består av seks medlemmer: Leder, Nestleder, Kasserer, Leder i Musikkutvalget, Leder i arrangementskomiteen, Leder i Kommunikasjonskomiteen. I tillegg velges to vararepresentanter, en fra Musikkutvalget og en fra Arrangementskomiteen. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.
2. Styret og vararepresentanter velges på årsmøtet. Styres leder velges ved særskilt valg, for øvrig konstituerer styret seg selv.
3. Leder velges på årsmøtet for ett år av gangen. Valg av styrets øvrige medlemmer er for to år. Av styrets medlemmer står to eller tre på valg hvert år. Vararepresentantene velges for ett år av gangen.
4. Styret innkalles og ledes av lederen. Styret kan også innkalles når tre styremedlemmer forlanger det.
5. Styret skal føre møteprotokoll og bør holde medlemmene underrettet om de saker det arbeides med. Et mindretall i styret har rett til å legge saken fram for medlemmene.

D. Styrets oppgaver og myndighet.
1. Styret skal være det initiativtakende organ når det gjelder forslag og ideer til arrangementer og arbeidsoppgaver.
2. Når det gjelder gjennomføring av større arrangementer og arbeidsoppgaver, må halvparten av medlemmene si seg enig.
3. Det skal holdes medlemsmøter når styret eller korpsets medlemmer føler behov for det.
4. Styret nedsetter eventuelle aktuelle komiteer som sørger for å sette planene i verk.
5. Styret har fullmakt til å avgjøre ved hvilke anledninger og arrangementer korpset skal delta.
6. Det aktuelle programvalg ved opptredener eller andre anledninger foretas av Musikkutvalget i samråd med dirigent.
7. Styret tilsetter og avskjediger alle innleide personer, som dirigenter, komponister og arrangører. Alle ansettelser skal gjøres ved kontrakt. Styrets leder har signaturrett på kontraktene.

E. Musikkutvalget.
1. Musikkutvalget består av tre medlemmer.
2. Utvalgets medlemmer velges av årsmøtet for ett år av gangen, unntagen leder i komiteen, som følger styrevervets syklus..

F. Arrangementskomiteen.
1. Arrangementskomiteen består av to faste medlemmer. Leder for sosialkomiteen og kommunikasjonskomiteen er involverte parter.

G. Økonomikomiteen
1. Økonomikomiteen består av 4 medlemmer
2. Komiteens medlemmer velges av årsmøtet for ett år av gangen, foruten leder som følger styrets syklus.
3. Økonomikomiteen er ansvarlig for musikklagets likviditet gjennom sesongen, og skal jobbe aktivt med sponsorer og tilskudd, samt være en ressursgruppe for kasserer.

H. Statutter for støttemedlemskap
Kleppe Musikklag ønsker å tildele æresmedlemskap til personer som har betydd mye for laget. Statuttene skal være et hjelpemiddel, men det vil alltid være rom for å utøve skjønn ved vurdering av æresmedlemskap i Kleppe Musikklag.

Et æresmedlem tildeles personer som gjennom aktivt arbeid og støtte over relativ lang tid har bidratt i organisering og drift av laget.
I vurdering av æresmedlemskap skal det være muligheter for å utøve skjønn.
Det sittende styre skal kunne ta opp æresmedlemskap til vurdering minst en gang i året. Æresmedlemskap kunngjøres og tildeles på et arrangement i regi av Kleppe Musikklag eller på årsmøtet.


Alle medlemmer i Kleppe Musikklag har mulighet til å foreslå et æresmedlem ved skriftlig begrunnelse. Forslaget vurderes så av det sittende styret.
Et æresmedlem skal ha gratis entré på alle arrangementer som arrangeres av Kleppe Musikklag, i tillegg til møterett på årsmøter.
Æresmedlemskap i Kleppe Musikklag skal synliggjøres med diplom.
Statuttene vil være gjeldende for revisjon og all endring skal godkjennes på årsmøtet.

§5. Oppløsning.
1. Beslutning om oppløsning kan bare tas på årsmøtet og krever 2/3 flertall.
2. I tilfelle slik beslutning blir tatt velger årsmøtet fem medlemmer til å forvalte korpsets eiendeler.
Disse fem medlemmene kontakter straks kretsstyret i den krets korpset står tilsluttet og sammen forsøker de å gjenopprette korpset.
Hvis dette ikke har lykkes innen fem år fra oppløsningen, tilfaller korpsets eiendeler et beslektet lag eller organisasjon som årsmøtet (oppløsningsårsmøtet) bestemmer.
3. Ved utmelding av krets og forbund må det gjøres vedtak på to påfølgende årsmøter med minst en måneds mellomrom.
Gyldig vedtak krever 2/3 flertall.

§6. Lovendring.
Endring av disse lover kan bare skje på ordinært eller ekstraordinært årsmøte og enhver endring må ha minst 2/3 flertall.
Forslag om lovendring må være styret i hende 14 dager før årsmøtet.